Podmienky poskytovania služieb a licenčná zmluva

Licenčná zmluva

Tieto podmienky poskytovania služieb a licenčná zmluva Koncového užívateľa tvoria úplnú dohodu medzi Vami ako Koncovým užívateľom a firmou Bc. Milan Herda Perungrad, Kpt. Jána Rašu 3147/21, 841 01 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika (ďalej len "Perungrad"). Táto licenčná zmluva upravuje používanie poskytovaného softvéru s názvom "Feudarium" (ďalej len "Feudarium") Koncovým užívateľom. Registráciou súhlasíte s podmienkami tejto licencie. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nemôžete Feudarium používať.

Feudarium je je chránené autorským zákonom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a konvenciami o ochrane autorských práv a ďalšími zákonmi. Feudarium je poskytovaný v licencii a táto zmluva Vám nepriznáva žiadne nároky na vlastníctvo Feudaria ani žiadnej z jeho kópií. Akékoľvek použitie Feudaria podlieha podmienkam licencie uvedenými nižšie. Použitie Feudaria, jeho častí, reprodukcia alebo redistribúcia, ktoré nie sú v súlade s podmienkami licencie, sú zakázané.

Rozsah licencie

Perungrad Vám ako Koncovému používateľovi udeľuje právo používať Feudarium pre svoje osobné účely. Toto právo sa udeľuje jednotlivcovi, je neprenosné, nevýhradné, odmedzené a odvolateľné. Koncový používateľ môže Feudarium používať na zariadení, ktoré vlastní alebo ktoré kontroluje a prostredníctvom ktorého má Koncový používateľ prístup k Feudariu pomocou internetového prehliadača. Právo používať Feudarium sa poskytuje bezplatne.

Nie je dovolené
 • upravovať Feudarium s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právom
 • poskytnúť sublicenciu k Feudariu alebo sprístupniť Feudarium tretím osobám nájmom, vytvorením softvérovej služby (Software-as-a-Service) alebo inak
 • odstrániť alebo znečitateľniť oznámenia o firme Perungrad ako o držiteľovi autorských práv k Feudariu
Ďalej nie je dovolené
 • Zakladať hromadné účty. Každý Koncový používateľ môže mať vytvorený maximálne jeden účet pre herný svet.
 • Prihlasovať sa na cudzie účty.
 • Správať sa vulgárne voči iným používateľom a urážať iných používateľov.
 • Obťažovať alebo ohovárať iných používateľov.
 • Propagovať násilie, fašizmus, rasizmus alebo iné ideológie alebo hnutia, ktoré potláčajú ľudské práva a slobody akoukoľvek formou a ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky.
 • Získať (alebo pokúsiť sa získať) heslá alebo iné súkromné informácie od iných používateľov.
 • Používať softvér pre automatizáciu, počítačové pirátstvo alebo podvody pre získanie výhody vo Feudariu alebo úpravu Feudaria
 • Prostredníctvom používateľského obsahu šíriť počítačové vírusy, adware, spyware alebo iný škodlivý alebo nezákonný softvér, či zdrojový kód.
Oprávnenia administrátorov a Perungradu

Administrátori Feudaria, firma Perungrad alebo iné ňou poverené osoby majú v prípade porušenia podmienok licencie používateľom nasledovné oprávnenia: môžu zmazať správy tohto používateľa; môžu mu zneprístupniť Feudarium dočasne alebo trvalo; môžu mu zrušiť používateľský účet. Používateľ v takomto prípade nemá nárok na náhradu žiadnej škody.

Vlastníctvo

Všetky práva na duševné vlastníctvo v a k Feudariu (vrátane, ale nielen na obraz a ďalší obsah) a právny nárok na všetky kópie vlastní Perungrad ako Poskytovateľ licencie alebo jeho zmluvní partneri a Koncový používateľ nezískáva žiadne právo ani podiel iný, než je obsahom tejto licencie.

Zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti

Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie Feudaria je na jeho vlastné riziko. Perungrad nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo uhádnutie prihlasovacích údajov Koncového používateľa. Feudarium je poskytované v stave "ako je dané" a "ako je k dispozícii" bez záruk akéhokoľvek druhu a Perungrad nie je povinný zriaďovať náhradu škôd. Perungrad nezaručuje vhodnosť informácií obsiahnutých v dokumentoch ani súvisiacich vyobrazeniach publikovaných na Feudariu pre akýkoľvek účel.

Perungrad negarantuje dostupnosť serveru Feudaria a nemennosť Feudaria v žiadnom rozsahu. Perungrad nenesie voči Koncovému používateľovi žiadnu zodpovednosť, pokiaľ zmení alebo zruší akúkoľvek časť Feudaria a to vrátane úplného ukončenia poskytovania služieb Feudaria.

Trvanie a ukončenie dohody

Táto licencia nadobúda účinnosť začiatkom používania Feudaria Koncovým používaľom a končí ukončením používania Feudaria zo strany Koncového používateľa. Takisto končí zamedzením prístupu Koncovému používateľovi k Feudariu, pokiaľ používateľ porušil licenčné podmienky. Taktiež končí ukončením poskytovania služieb Feudaria zo strany Perungrad.

Autorské práva

Copyright © 2015 - 2021 Bc. Milan Herda Perungrad, Kpt. Jána Rašu 3147/21, 841 01 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.

Používanie cookies

Súbory cookie sú malé súbory uchovávané v zariadení Koncového používateľa, ktoré obsahujú neosobné údaje. Feudarium používa súbory cookie na nasledovné účely:

 • Prenášanie informácie potrebnej k overeniu toho, či je používateľ prihlásený (tzv. Session ID)
 • Zabezpečenie automatického prihlasovania používateľa
 • Súhlas s používaním cookies
 • Cookie tretích strán, ktoré slúžia na štatistické účely (Google Analytics, Google Tag Manager)

Využívanie niektorých údajov

Koncový používateľ môže mať vo svojom konte uložené údaje ako: emailová adresa, mesiac a rok narodenia. Tieto údaje sa nezobrazujú žiadnym iným používateľom Feudaria a sú k dispozícii iba používateľovi a preváďzkovateľovi Feudaria. Prevádzkovateľ môže tieto údaje využívať na nasledovné účely:

Emailová adresa

Emailová adresa sa v tejto chvíli nepoužíva žiadnym spôsobom. Budúce použitie môže zahŕňať:

 • Reset používateľského hesla
 • Odosielanie informácií k Feudariu (upozornenia a informácie o zmenách, výpadkoch a pod.)
 • Odosielanie informácií k dianiu vo Feudariu (upozornenia na prijatú správu a/alebo na rôzne herné udalosti)
 • Marketingové kampane vzťahujúce sa k Feudariu
 • Marketingové kampane vzťahujúce sa k iným službám poskytovaných prevádzkovateľom Feudaria

Okrem resetu používateľského hesla bude možné sa odhlásiť z prijímania každého druhu emailov.

Mesiac a rok narodenia

Tento údaj používame iba na štatistické účely ako napríklad zisťovanie vekového rozloženia používateľov Feudaria a prípadného rozloženia úspešnosti marketingovej kampane v závislosti od veku používateľa. Používateľ nie je povinný tento údaj vyplniť a v prípade, že sa rozhodne ho vyplniť, nie je viazaný tým, aby bol údaj pravdivý.